ראשי > מאמרים | מדריכים > פשיטת רגל - מדריך לחייב - חלק ראשון - פשיטת רגל ויתרונותיה

פשיטת רגל - מדריך לחייב - חלק ראשון - פשיטת רגל ויתרונותיה

פשיטת רגל - מדריך לחייב - חלק ראשון - פשיטת רגל ויתרונותיה

פשיטת הרגל נועדה לאלו שאינם יכולים לשלם חובותיהם ואף אין סיכוי נראה לעין שבעתיד יוכלו לעשות כן.

מטרתה הסופית של פשיטת הרגל, והיתרון העיקרי הגלום בה, הינו צו הפטר שהינו צו הניתן על ידי בית משפט מחוזי וקובע למעשה כי חובותיו של החייב ימחקו.

צו הפטר יכול להינתן בכפוף למילוי תנאים מסוימים על ידי החייב וכן יכול לקבוע שחובות מסוימים לא ימחקו והחייב יידרש לשלמם. לצד מטרתה הסופית של פשיטת הרגל, כאמור - צו הפטר.

לפשיטת הרגל מטרה נוספת, כמו גם יתרון נוסף - הגנה על החייב מפני נקיטת הליכים משפטיים, הגשת תביעות או הליכי גביה והוצאה לפועל על ידי נושיו.

פשיטת הגל מקנה לחייב הגנה כמעט מוחלטת מפני הליכים משפטיים, תביעות או הליכי גביה והוצאה לפועל. בסמוך לאחר שהוחל בהליך פשיטת הרגל, לא יכולים נושי החייב להמשיך בניהול תביעות שהגישו כנגד החייב או להגיש כנגדו תביעות חדשות בבית המשפט וכן לא יכולים נושים לנקוט כנגד החייב בהליכי הוצאה לפועל, אף יותר מכך  - כל הליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד החייב מבוטלים, לרבות העיקולים על חשבונות הבנק, עיקול המשכורת וכיוצ"ב.

מנגד, יהיה על החייב לשלם תשלום חודשי, אולם תשלום זה נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית ובדרך כלל נמוך מאוד.

תחילתה של כל פשיטת רגל הינה בהגשת בקשת פשיטת הרגל למשרדי הכונס הרשמי. בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב עצמו או על ידי אחד מנושיו. כאשר החייב מגיש בקשת פשיטת רגל, עליו לעמוד במספר תנאים, שהעיקריים שבהם הינם שחובותיו של החייב הינם בסך 10,000 ? ומעלה [סכום זה צמוד למדד החל משנת 1996] ושאלו נצברו בתום לב - משמעו של תנאי זה הינה שחובותיו של החייב לא נוצרו תוך פעילות בלתי חוקית או מוסרית, תוך זלזול בנושים או אדישות למצבם, בדרכי מרמה או תוך הסתרת נכסים בכוונה להתחמק מנושים. דרישת תום הלב ביצירת החובות לעיתים מונעת מחייבים מסוימים להגיש בקשת פשיטת רגל. יחד עם זאת, עם הזמן הופכת דרישת תום הלב לגמישה, כך עולה מהחלטות בית המשפט העליון. לדוגמא, בהחלטה שנתן בית המשפט העליון לאחרונה ממש ? ביום 9.10.12, אמנם דחה בית המשפט את בקשתו של חייב להכריז עליו פושט רגל [שמשמעותה שהחייב יאלץ להתמודד עם חובותיו], מהנימוק שחובותיו של החייב נוצרו עקב הימורים וכתוצאה מהפעלת עסקי הימורים בלתי חוקיים, אך "רמז" שאם יראה החייב כי שינה דרכיו ואינו עוסק עוד בהימורים, החל מפרנס עצמו וחדל מליצור חובות חדשים, כאשר יגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל, בקשתו תזכה לאוזן קשבת ? ובמילים אחרות ? בקשתו תתקבל והוא יוכרז פושט רגל ובבוא העת יוכל להתחיל דף חדש בחייו. וכך במילותיו של בית המשפט העליון, בע"א 2758/12 אורי סמבל נ' כונס הנכסים הרשמי, תק-על 2012(4), 1145 , 1147 (2012): "סבורים אנו שאין מקום לקבל את הערעור. עם זאת, איננו פוסלים מכל וכל את האפשרות שהמערער יגיש בקשה חדשה לצו כינוס והכרזת פשיטת רגל וכי אותה בקשה תזכה לאוזן קשבת. המקרה שבפנינו אינו מקרה שגרתי, שכן ברור כי התנהגותו של המערער נגועה בחוסר תום לב. גם אם החובות, ולו? חלקם, לא נוצרו באופן ישיר עקב עיסוקו של המערער בהימורים, עצם העובדה שהוא עסק בהימורים תקופה לא קצרה פועלת נגדו. כאשר מוסיפים לכך את המחדלים, שאומנם תוקנו בחלקם, לעניין התשלומים החודשיים והדו"חות החודשיים, אין להתפלא על כך שבית המשפט המחוזי החליט מה שהחליט. יחד עם זאת, גם במקרה דוגמת זה של המערער, אין לומר שהדלת של הליך פשיטת רגל נסגרה לעולמי עד. כפי שלעתים מתחשבים בהליך פלילי, לעניין העונש, בשיקומו של העבריין, אף בכל הנוגע להליך פשיטת רגל נתונים דומים ראויים להתחשבות. זאת ועוד, אפילו זה שהורשע בפלילים רשאי שהרשעתו תימחק בחלוף תקופה מסוימת (ראו, חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981). כלומר, על בית המשפט ליתן משקל נכבד לחוסר תום הלב ולמידתו, אך יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם משיקולים נגדיים, כמו חלוף הזמן ושינויים לטובה בהתנהלותו של החייב (ע"א 3224/07 בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי (לא פורסם, 3.5.2009)). על כן, אם יתברר שהמערער אכן שינה את דרכיו, אינו עוסק עוד בהימורים (בין בעצמו ובין כשלוח של אחרים), אינו יוצר חובות חדשים, ומפרנס את עצמו, אזי יתכן שיהיה ניתן לשקול פתיחת שערים של הליך פשיטת רגל חדש, אם יוגש." הגמשת הדרישה לתום לב ביצירת החובות מהווה שינוי מבורך עבור חייבים שלא יצרו חובותיהם בתמימות, אולם שינו דרכם וכיום אין רבב בפועלם. כאמור, בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי נושה של החייב. כאשר נושה מגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב, על הנושה להוכיח עובדות מסוימות שהעיקריות שבהן הן שחובו של החייב הינו בסך 50,000 ? ומעלה [סכום זה צמוד למדד החל משנת 1996], שנושיו של החייב יפיקו תועלת מהליך פשיטת הרגל וכן כי החייב ביצע 3 חודשים לפני הגשת הבקשה אחד מאלו: החייב הוציא במרמה מידיו נכס שעשוי היה לשמש לפרעון חוב, החייב מנסה להתחמק מנושיו, אחד מנכסי החייב עוקלו ונמכרו במסגרת פשיטת רגל, החייב הודיע כי אינו יכול או אינו מוכן לשלם חובו, החייב ביקש להכריזו פושט רגל, החייב לא השיב להתראת פשיטת רגל. לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל, בין אם על ידי החייב עצמו ובין אם על ידי נושה, על המגיש לשלם אגרה בסכום הקבוע בחוק ? כיום כ-2,650 ?. כאשר החייב מגיש בקשת פשיטת רגל, עליו לצרף לבקשתו פירוט הכנסותיו והכנסות בני משפחתו הגרים עימו וכן פירוט הוצאותיו. כאשר בקשת פשיטת הרגל מוגשת על ידי נושה, נדרש החייב להגיש פירוט הכנסות והוצאות כאמור על פי חוק. לאחר תשלום האגרה, בוחן הכונס הרשמי את הבקשה ומגיש חוות דעתו לבית המשפט. במסגרת חוות הדעת קובע הכונס הרשמי האם יש לאשר את בקשת פשיטת הרגל וכן מה הסכום החודשי שיהיה על החייב לשלם לקופת הכינוס, על פי פירוט ההכנסות וההוצאות שהגיש החייב. חוות הדעת של הכונס הרשמי מתקבלת כמעט תמיד על ידי בית המשפט ועל פיה קובע בית המשפט האם לאשר את בקשת החייב להכריזו פושט רגל או לדחותה וכן מהו התשלום החודשי שיהיה על החייב לשלם. כאשר מדובר בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה, יערך דיון בפני בית המשפט. אם החליט בית המשפט לאשר בקשת החייב או הנושה לפשיטת רגל ? ייתן בית המשפט צו כינוס לנכסי החייב. מנגד, באם נדחתה בקשתו של החייב, החייב יאלץ להתמודד עם חובותיו, על כל המשתמע מכך. יחד עם מתן צו הכינוס, יקבע בית המשפט מועד לדיון בהכרזת החייב פושט רגל. בדיון זה יקבע בית המשפט האם החייב יוכרז פושט רגל וזאת לאחר שיקבל חוות דעת מפורטת על החייב בדבר התנהלותו לפני קריסתו הכלכלית והתנהלותו בתקופה שלאחר שניתן לו צו כינוס. צו כינוס לנכסי החייב מעכב ועוצר למעשה את כל התביעות הכספיות נגד החייב ומבטל כמעט את כל הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב על ידי נושיו. לאחר שניתן צו כינוס לנכסי החייב, מנועים כל נושי החייב מלפעול לגביית חובות מהחייב. במהלך התקופה ? מרגע מתן צו הכינוס ועד לדיון בהכרזת פשיטת הרגל ? ישלם החייב תשלום חודשי קבוע, תיערך לו חקירה מקיפה על-ידי עורך דין שימונה על ידי בית המשפט וכן תינתן לנושי החייב הזדמנות להגיש תביעת חוב שהינה תביעה המוגשת לעורך דין שמונה על ידי בית המשפט, בה מפרט כל נושה את חובות של מבקש פשיטת הרגל אליו. עורך הדין יכול לאשר או לדחות כל תביעת חוב. סכומי תביעות החוב המאושרות על ידי עורך הדין שמונה הינם סך חובותיו של החייב. במסגרת חקירתו יידרש החייב להבהיר מהם הנסיבות שהובילו לקריסתו הכלכלית ולהגשת בקשת פשיטת הרגל. במעמד הדיון בהכרזת פשיטת הרגל בית המשפט מעיין בחוות הדעת שערך עבורו עורך הדין שמונה לחקור את החייב ושומע בית המשפט את טענותיו של החייב, נושיו והכונס הרשמי. בית המשפט קובע לאחר הדיון האם יוכרז החייב פושט רגל או שהליך פשיטת הרגל יבוטל ונושי החייב יהיו רשאים להמשיך לגבות ממנו את חובותיהם. בית המשפט יכול לקבוע גם כי יינתן לחייב צו הפטר מייד או לקבוע כי יינתן פרק זמן לחייב שיאפשר לו להגיע להסדר עם נושיו. אם קבע בית המשפט שהמבקש יוכרז פושט רגל, יהיה על החייב להמשיך לשלם את התשלום החודשי במשך תקופה, שלפי המדיניות הלא רשמית ? עומדת על כ 3-4 שנים, לאחר מכן יוכל החייב להגיש בקשה למתן צו הפטר, שכאמור מדובר בצו הקובע למעשה כי חובותיו של החייב ימחקו. בכל זמן החל מהגשת בקשת פשיטת הרגל ועד למתן צו ההפטר יכול החייב להציע לנושיו הסדר כספי לסילוק חובותיו, שבאים יאושר על ידי הנושים ברוב הנחוץ, יקבל תוקף וחובותיו של החייב יסולקו בכפוף לקיום ההסדר. פרט חשוב הוא כי הליך פשיטת הרגל יכול להיות מבוטל במידה ומבקש פשיטת הרגל מנצלו לרעה או כאשר בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי נושה ומתברר כי פשיטת הרגל אינה מועילה לנושים. פרט חשוב נוסף הוא שצו ההפטר אינו פוטר את החייב מתשלום חובות מהסוגים הבאים: 1. חוב שנוצר בשל אי עמידת החייב בהתחייבותו להימנע מעבירה; 2. חובות שנוצרו בשל קנסות; 3. חובות שיצר החייב במרמה; 4. חובות בשל אי תשלום מזונות. במרבית המקרים החייב יידרש לשלם חובות מהסוגים הללו גם אם ניתן צו הפטר. אין האמור מהווה ייעוץ משפטי ואין לנקוט כל פעולה מבלי לקבל ייעוץ משפטי אישי מעורך דין.