ראשי > מאמרים | מדריכים > חברה מפרת חוק ופירוק מרצון של חברות לא פעילות - מדריך

חברה מפרת חוק ופירוק מרצון של חברות לא פעילות - מדריך

חברה מפרת חוק ופירוק מרצון של חברות לא פעילות - מדריך

על כל חברה מוטלות חובות מכוח חוק החברות, שבראשן תשלום אגרה שנתית והגשת דו"ח שנתי. חברות רבות אינן עומדות בחובות המוטלות עליהן, בפרט חברות שהפסיקו הלכה למעשה לפעול וכיום כל קיומן מתמצה בהיותן רשומות במרשם החברות.

תיקון לחוק החברות, שנכנס לתוקף ב 2010

התיקון לחוק החברות, שנכנס לתוקף בשנת 2010, נותן בידי רשות התאגידים אפשרות להכריז על חברה שלא מילאה חובותיה [לא שילמה את האגרה השנתית או הגישה דו"ח שנתי] כ - "חברה מפרת חוק". הכרזת חברה כ"חברה מפרת חוק" מטיל על אותה חברה סנקציות המקשות על פעילותה, בהן אי רישום פעולות במרשם החברות, כגון אי רישום שעבודים על נכסי החברה לטובת נותני אשראי או הלוואות [בנקים למשל] או רישום משכון לטובתה. לצד הסנקציות על החברה עצמה, לרשם החברות נתונה האפשרות להטיל סנקציות אישיות על בעלי השליטה או דירקטורים של חברה מפרת חוק. מכוח החוק ניתן לייחס לבעלי המניות ודירקטורים חוב האגרה וקנסות שניתנו בשל אי תשלום אגרה. ייחוס חובות לבעלי המניות ודירקטורים מאפשר ביצוע הליכי גביה, לרבות עיקולי נכסים ומכירתם.

הליך פירוק בהתאם לחוק החברות

חברות שחדלו לפעול מזה שנים רבות ולא בוצע להן הליך פירוק בהתאם לחוק החברות, רשומות במרשם החברות כחברות פעילות, כך שהן נושאות בכל החובות מכוח חוק החברות ? יש לשלם אגרות וקנסות בגין חברות אלו. חברות אלו, שחדלו לפעול, צברו חובות אגרה שנתית לרשם החברות בכל שנה ושנה בהן לא שולמה האגרה השנתית לרשם החברות ? סך של כ 2,000 ? בכל שנה. בעלי מניות רבים בחברות שאינן פעילות מקבלים הודעות אזהרה, לפיהן על החברה לשלם חובות אגרה וקנסות, שאם לא כן עשויים הם לשאת בחובות וקנסות אלו. חברה שאינה פעילה יכולה להתפרק מרצון, כך תחוסל סופית ותמחק ממרשם החברות, תחדל מלצבור חובות אגרה שנתית וכן, בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות, תקבל פטור מתשלום האגרה והעיצומים הכספיים שלא שולמו בכל התקופה בה לא הייתה פעילה. הליך פירוק מרצון כאמור ימנע הפעלת סנקציות על בעלי המניות. לצורך פירוק החברה מרצון, ראשית יש להגיש לרשם החברות בקש'ה לפירוק מרצון ותצהיר בדבר יכולתה של החברה לשלם חובותיה. בד בבד יש לזמן אסיפה כללית, לקבל בה החלטה על פירוק החברה מרצון ולמנות לחברה מפרק. עם קבלת ההחלטה ומינוי המפרק יש לפרסם את הדברים ברשומות ולקבל אישור רשם החברות על תקינות בקשת הפירוק. על המפרק לפעול למימוש נכסי החברה ותשלום חובותיה ככל שקיימים. על המפרק לערוך דו"ח המפרט את הליך הפירוק, להגישו לרשם החברות ולקבל אישור על חיסול החברה. אין האמור מהווה ייעוץ משפטי ואין לנקוט כל פעולה מבלי לקבל ייעוץ משפטי אישי מעורך דין.