ראשי > חדשות > מדרגות מס רכישה עודכנו בהתאם למדד שנת 2012

מדרגות מס רכישה עודכנו בהתאם למדד שנת 2012

מדרגות מס רכישה עודכנו בהתאם למדד שנת 2012

ביום 16.11.13 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה זאת בהתאם למדד שנת 2012 אשר התפרסם ביום 15.1.13. מדרגות מס רכישה מתעדכנות בהתאם לחוק אחת לשנה.

לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א - 2011 שהיו אמורות לפוג ביום 31.12.12, זאת עד ליום כ"ה באייר תשע"ג (5.5.13). בין הוראות השעה ממשיכות לעמדו בתוקפן מדרגות מס הרכישה אשר נקבעו בהוראת השעה.

להלן מדרגות מס הרכישה את חלות על רכישת דירה יחידה זאת עד ליום 5.5.13:

על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים - לא ישולם מס;
על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים - 3.5%;
על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים - 5%.

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) עד ליום 5.5.13: 
סעיף 2 להוראת השעה קובע כי רוכש "דירת מגורים" שאינה דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן (כפי שעודכנו בהתאם לשיעור עליית המדד):

על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים - 5%;
על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים - 6%;
על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים - 7%.

החל מיום 6.5.13 יעמדו מדרגות מס הרכישה על רכישת דירה יחידה:

על חלק השווי שעד 1,241,110 שקלים חדשים - לא ישולם מס;
על חלק השווי העולה על 1,241,110 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים - 3.5%;
על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים - 5%.

החל מיום 6.5.13 יעמדו מדרגות מס הרכישה בגין רכישת דירה נוספת (שאינה יחידה):

על חלק השווי שעד 1,055,935 שקלים חדשים - 3.5%;
על חלק השווי העולה על 1,055,935 שקלים חדשים - 5%. 

המידע שלעיל מוגש כשירות ולא ישמש כעילה לדרישה או תביעה כלשהיא ובכל מקרה אין להסתמך עליו.