ראשי > פסקי דין > בית המשפט ביטל פסק דין שניתן כנגד צד שלא הופיע לדיון, היות וזה לא הוזמן כדין לדיון

בית המשפט ביטל פסק דין שניתן כנגד צד שלא הופיע לדיון, היות וזה לא הוזמן כדין לדיון

בהחלטה בית המשפט חזר על ההלכה הקובעת כי כאשר לא הופיע צד לדיון משום שלא הוזמן לדיון כדין וניתן בשל כך פסק דין, יש לבטל א פסק הדין מהנימוק "חובת הצדק", ואין להתייחס כלל למשקל הטענות שיש לצד שנגדו ניתן פסק הדין לגופם של הדברים או לסיכויי ההצלחה של הלה בהליך, -ומשכך אף לא חלה כל חובה על בעל הדין המבקש ביטול פסק הדין לפרט את טענותיו לגופם של דברים במסגרת בקשתו לביטול פסק הדין.

להלן פסק ההחלטה:

החלטה בבקשת התובע לביטול פסק הדין

התביעה

1.         התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה זו, לתשלום הכספים המגיעים לו, לטענתו, על פי הסכם שנעשה בינו ובין הנתבעת 1, לפיצויים בגין הפרת ההסכם ולפיצויים בשל הפרת זכויות יוצרים, וכן למתן צו למתן חשבונות. 

            הנתבעים 2 ו-3 הם מנהליה של הנתבעת 1, ומבעלי מניותיה.

            הנתבעים הכחישו בכתב הגנתם את כל טענות התובע, ואף טענו כי שולמו לו כספים ביתר. הנתבעים 2 ו-3 טענו גם שאין כל עילת תביעה אישית נגדם.

השתלשלות הדברים הרלבנטית

2.         הצדדים פנו לגישור והתבקשו לעדכן את בית המשפט תוצאות הגישור.

            לאחר שלא התקבל עדכון, למרות החלטות נוספות בהן התבקש העדכון, ניתן על ידי ביום 11.6.12 פסק דין, למחיקת התביעה מחוסר מעש.

            ביום 1.7.12 הגיש התובע "בקשה להשבת התיק לפסים רגילים", שהיתה, למעשה, בקשה לביטול פסק הדין.

            ביקשתי את תגובת הנתבעים, ולאחר שזו לא הוגשה ביטלתי את פסק הדין וקבעתי מועד קדם משפט ליום 20.9.12 שעה 09:00 (החלטה מיום 17.7.12).

            ביום 20.9.12 התייצב ב"כ הנתבעים, אך לא היתה התייצבות מטעם התובע.

            בשעה 09:35, ולבקשת ב"כ הנתבעים, ניתן על ידי פסק דין, הדוחה את התביעה ומחייב את התובע בתשלום הוצאות.

הבקשה וטענות הצדדים

3.         ביום 9.10.12 הגיש התובע בקשה זו, לביטול פסק הדין שניתן ביום 20.9.12.

            בבקשתו טען התובע, כי לא קיבל הודעה על הדיון שנקבע, ולמעשה לא קיבל גם את תגובת הנתבעים לבקשה שהגיש "להשבת התיק לפסים רגילים" ואת ההחלטה שניתנה בה.

            לבקשה צורף תצהירה של המזכירה הראשית במשרדו של ב"כ התובע, המאשר כי לא התקבלה במשרד כל הודעה על מועד הדיון, "לא באמצעות הפקס, לא באמצעות הדוא"ל ולא באמצעות הדואר".

4.         הנתבעים מתנגדים לבקשה.

            ב"כ הנתבעים טוען בתגובתו, כי לא ייתכן שב"כ התובע לא  טרח להתעדכן בתוצאות בקשתו "להשבת התיק לפסים רגילים", מהיום שבו ניתנה ההחלטה בה, 17.7.12, ועד למועד הדיון.

            ב"כ הנתבעים צירף לתגובתו פלט אישור מסירה ממערכת נט המשפט, המאשר את משלוח ההחלטה על מועד הדיון למשרד ב"כ התובע.

            כן טוען ב"כ הנתבעים, כי סביר להניח, שההחלטה נשלחה בפקס לב"כ התובע כפי שהיא נשלחה אליו.

            ולבסוף טוען ב"כ הנתבעים, כי התובע לא הצביע על סיכויי התביעה, וממילא סיכוייה להתקבל קלושים.

5.         ב"כ התובע השיב בתשובתו לתגובת הנתבעים, כי ההחלטה על מועד הדיון ניתנה סמוך לאחר הפגרה ובמהלך חודש אוגוסט מערכת "נט המשפט" היתה מושבתת.

            גם לאחר תום ההשבתה, טוען הוא, היה קושי ניכר בהתחברות למערכת, ובהתחשב בכך שמשרדו מנהל עשרות תיקים, היה קושי אמיתי באיתור ההחלטה.

            עוד טוען ב"כ התובע, כי על פי התקנות, נדרשת הודעה טלפונית ממזכירות בית המשפט כדי לאשר המצאת החלטה בפקס, ומפנה לתצהירה של מזכירתו בנדון.

            לבסוף טוען ב"כ התובע כי הבקשה לביטול פסק הדין צריכה להתקבל "מן הצדק", בשל חוסר המצאת ההחלטה כדין, ולכן אין צורך בפירוט סיכויי התביעה.

 

דיון

6.         התובע מבקש לבטל את פסק הדין, שניתן בהיעדרו מפאת חוסר המצאה כדין של ההחלטה על מועד הדיון, קרי: ביטול מחובת הצדק.

            ההלכה היא, שכאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד הוא פגום, ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש – אזי, יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. ראו: אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, עמ' 372, והאסמכתאות שם. לפיכך צודק התובע בטענתו, כי לא היה עליו לפרט – במסגרת בקשה זו – את סיכויי הצלחת התביעה.

7.         האם היתה המצאה כדין של ההחלטה על מועד הדיון, מיום 17.7.12, לתובע, כלומר: למשרד בא כוחו?

            ב"כ הנתבעים מבקש להסתמך בעניין זה על מערכת נט המשפט המציגה בפונקציה הנקראת "רשימת אישורי מסירה", "מס' אישור" מסוים.

            אולם, כפי שניתן לראות בפלט שהוצג (נספח ה' לתגובת הנתבעים) מס' האישור מצוי תחת הכותרת של "תאריך יצירה", ואילו בהמשך מופיעות כותרות נוספות: "תאריך מסירה" ו"תוצאות מסירה", ומתחת לאלה אין כל פירוט או אישור.

            משמע, מאותו אישור ניתן לכל היותר להסיק שההחלטה הוכנה למשלוח, אולי אפילו נשלחה, אך אין כל אינדיקציה לכך שהיא התקבלה בפועל במשרד ב"כ התובע.

            כמו כן, אישור המסירה עצמו לא נסרק, וכמובן שלא הוצג אישור מסירה חתום.

 

8.         באשר למשלוח בפקסימיליה, לא הוצגה כל אינדיקציה לכך שההחלטה נשלחה בדרך זו למשרד ב"כ התובע, ולא ניתן להסתמך על ההנחה שהיא נשלחה אליו כפי שנשלחה למשרד ב"כ הנתבעים.

נוסף לכך, צודק ב"כ התובע בהפנייתו לתקנה 497א (א1) לתקנות סדר הדין האזרחי,

התשמ"ד-1984.

            תקנה 497א (א) מכשירה המצאה כדין של כתב בי-דין בפקסימיליה בתנאים המפורטים בה, ובכללם הודעה טלפונית מטעם השולח לנמען על דבר המשלוח בפקס ועריכת תרשומת על כך.

            תקנה 497א (א1) מוסיפה:

            "על אף האמור בתקנת משנה (א), היה השולח בית משפט והוא לא ערך תרשומת על הודעה טלפונית כאמור בתקנת משנה (א)(5), לא יראו את כתב בי-הדין ששלח ככתב בי-דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, אם הגיש עורך הדין הנמען תצהיר בדבר אי-קבלת כתב בי-הדין בפקסימילה."

במקרה דנן, אין חולק שהתנאי הנזכר בתקנה 497 א (א1) לא התקיים.

9.         ב"כ הנתבעים אף לא ביקש לחקור את מזכירתו של ב"כ התובע על האמור בתצהירה, ולכן דבריה על אי-קבלת הודעה על מועד הדיון באף אחד מהאופנים האפשריים לא נסתרו.

10.        השאלה אם בעל דין, או בא כוחו, מושתק מלטעון לאי-המצאת החלטה שניתנה בעקבות בקשה שהגיש, אם לא עקב בעצמו אחר מתן ההחלטה ואם ניתן היה לאתרה במערכת נט המשפט, היא שאלה ראויה לדיון, אך לא במקרה דנן.

            צודק ב"כ התובע בדבריו, כי במשך חודש אוגוסט מערכת נט המשפט היתה מושבתת כליל וגם לאחר שהיא חודשה, בתחילת חודש ספטמבר, עדיין היא סבלה מתקלות רבות. גם השופטים עצמם "סבלו" מתקלות אלה, ולא ניתן להתעלם מכך.

            השאלה האמורה תצטרך, אפוא, להמתין לעת שבה המערכת תהיה חפה מתקלות, ודומני שעת זו טרם הגיעה גם היום, וודאי שלא סמוך לאחר חידוש המערכת, במחצית הראשונה של חודש ספטמבר.

יחד עם זאת, ניתן לשקול מחדל אפשרי זה לעניין ההוצאות.

תוצאה והחלטה על המשך ההליכים

11.        הבקשה מתקבלת.

            פסק הדין שניתן בהעדר התובע ביום 20.9.12 – מבוטל.

            אין צו להוצאות.

12.        נקבע לקדם משפט ליום 29.1.13 שעה 08:30.

5129371          הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים, עד יום 31.12.12.

54678313          בקשות הקשורות להליכים המקדמיים תוגשנה, לא יאוחר מיום 15.1.13.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ג, 21 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

יונה אטדגי 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן