ראשי > מאמרים | מדריכים > גביה באמצעות לשכות ההוצאה לפועל - מדריך לזוכה [שעדיין לא מאושר]

גביה באמצעות לשכות ההוצאה לפועל - מדריך לזוכה [שעדיין לא מאושר]

אדם המחזיק בפסק-דין לטובתו, מסמכים חתומים המעידים על חוב, שיק או שטר חוב שלא כובד, זכאי לגבות את חובות אלו את באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

גביה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל מתחלקת לשלושה שלבים עיקריים: בקשת הביצוע, מסירת האזהרה והליכי גביה – על שלבים עיקריים אלו נפרט להלן.

 
המחאות, שטרות ופסקי דין

מי שבידו פסק דין, המחאה או שטר שלא כובדו– כלומר צ'קים שסורבו, שטרות שלא שולמו ופסקי דין שלא קוימו, האפשרות החוקית היחידה לכפות את קיום פסק הדין, תשלום החוב או השטר, הינה הוצאתם לפועל באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

לצורך גביית המחאה שטר או פסק דין כספי, נדרש המוטב ע"פ ההמחאה או השטר [מי שלטובתו נתינה ההמחאה] או הזוכה על-פי פסק הדין, להגיש ללשכת ההוצאה לפועל "בקשה לביצוע שטר/פסק דין" ללשכת ההוצאה לפועל. בהגשת בקשת הביצוע הנ"ל למעשה נפתח תיק נגד החייב. פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה.

 
חובות כספיים שיש עליהם

כאשר ישנה התחייבות לשלם סכום שאינו על 50,000 ?, שעליה יש ראיה בכתב, למשל במקרים בו הוזמנה סחורה וסופקה אולם לא ניתן תשלום בגינה או למשל כאשר נערך הסכם שכירות שלאחריו עבר הדייר להתגורר בדירה אך לא מסר המחאות לתשלום דמי השכירות ולא שילם דמי השכירות בדרך אחרת, ניתן להגיש כנגד החייב תביעה בלשכת ההוצאה לפועל - הליך זה מקנה יתרונות לנושה שהחשוב שבהם הינו האפשרות לגבות את החוב במהירות יחסית, לעומת הגשת תביעה לבית המשפט , שלרוב בירורה עשוי להתפרש על פני שנים.

לשם גביית חוב כספי שעליו יש ראיה בכתב, על הנושה לשלוח מכתב דרישה לתשלום החוב בנוסח הקבוע בחוק ובאם החייב לא משלם חובו בחלוף 30 ימים מיום שליחתו – יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל "בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב" ואליה לצרף כתב תביעה. בהגשת בקשת הביצוע הנ"ל למעשה נפתח תיק נגד החייב. פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה.

 

 

בקשת הביצוע שתוגש ללשכת ההוצאה לפועל, בין אם בקשת ביצוע שטר או פסק דין ובין אם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, אינה מבטיחה כי החייב אכן ישלם חובו. בקשת הביצוע הינה הליך פורמאלי בלבד של פתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ובמידה ולא יבוצעו הליכי גביה, שעליהם יוסבר בהמשך, סביר כי החייב לא ישלם דבר!

בנקודה זאת מתבקש להבהיר כי הליכים כנגד החייב בתיק הוצאה לפועל [כל תיק הוצאה לפועל] אינם ננקטים מיוזמתה של לשכת ההוצאה לפועל. הזוכה [כך נקרא מי שפתח לטובתו תיק הוצאה לפועל] נדרש להגיש בקשות לביצוע כל הליך והליך, דהיינו - ככל שהזוכה יקפא על שמריו ולא יזום נקיטת הליכים כלשהם, לשכת ההוצאה לפועל לא תנקוט בשום הליך.

ביצוע הליכי גבייה יעילים, כאלו שיביאו את החייב הסרבן לשלם את חובו, אינם עניין של מה בכך, כפי שיובהר בהמשך.

 
מסירת אזהרה

מכשול ראשון לזוכה בדרך לגביית החוב הינו ביצוע "מסירת האזהרה".

לאחר הגשת הבקשה לביצוע [המחאות שטרות, פסק דין או חובות אחרים], בטרם יתאפשר ביצועם של הליכי גביה כנגד החייב, נדרש הזוכה לבצע "מסירת אזהרה כדין" לחייב, קרי מסירת הודעת אזהרה לחייב בדבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל ומתן אפשרות לשלם החוב בטרם יתבצעו הליכי גביה כלשהם.

על מנת שהאזהרה תימסר כדין כמצוות החוק ברוב המקרים יש למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עמו ונראה שמלאו לו 18 שנים. מסירת אזהרה לחייב שהינו תאגיד [חברה למשל], תבוצע על ידי החתמת טופס האזהרה במשרדי התאגיד על ידי עובד התאגיד.

במקרים בהם מסרב החייב לחתום על אישור מסירת האזהרה לידיו או מסרב לקבל את האזהרה. אין בזאת להועיל לחייב, שכן כל שנדרש הוא לציין את אי רצונו של החייב לחתום על האישור או לקבל את האזהרה על גבי אישור המסירה והדבר ייחשב למסירה מלאה כדין.

כמו כן חייב חמקן שאינו נמצאים בביתו ברוב שעות היום, נדרש לבקר במעונו הידוע בשלושה מועדים שונים, בשעות שונות במהלך היום, ובאם לא צלחה מסירת האזהרה לידיו באותם ביקורים, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו.

עד שלא תבוצע מסירת האזהרה, לרוב יעמוד תיק ההוצאה לפועל, מבלי שיהיה ניתן לבצע הליכי גבייה, כאבן שאין לה הופכין וכמובן שמשמעות הדבר שהחוב לא ישולם!

מסירת אזהרה יכולה להתבצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, שלמעשה תשלח את האזהרה לחייב באמצעות דואר רשום. חייבים רבים מתחמקים בקלות מקבלת דואר רשום וברוב המקרים המכריע לא נמסרת האזהרה לחייב וכאמור – תיק ההוצאה לפועל עומד כביום היוולדו – תאריך פתיחתו, מבלי ששולמו אילו שהם כספים על חשבון החוב.

אפשרות נוספת הינה ביצוע מסירה באופן עצמאי, אולם יש לזכור כי חייבים רבים אינם "דואגים" לעדכן את נושיהם  כאשר הם מחליפים את כתובתם. כך יוצא שבחלוף הזמן "נעלם" החייב וכמובן שלא ניתן לבצע את מסירת האזהרה במצב דברים שכזה ושוב – תיק ההוצאה לפועל עומד כביום בו נפתח לראשונה.

במקרים כגון אלו, שלא ידועה כתובתו של החייב, יש צורך להפעיל חוקר מקצועי שיאתר את החייב ויבצע את מסירת האזהרה לידיו.

במידה וגם חוקר מקצועי לא הצליח לאתר את החייב ולמסור לו את האזהרה, במקרים מסוימים, באם תוגש בקשה מתאימה על ידי הזוכה, אפשר שיורה רשם ההוצאה לפועל [הגורם השיפוטי הדן בתיקי הוצאה לפועל] שמסירת האזהרה לחייב תבוצע על ידי פרסום בעיתון, תלייתה על לוח מודעות בבית המשפט, או במקום בו ידוע שהחייב מתגורר.

הליכי גביה

לאחר שנמסרה האזהרה לחייב כדין ולאחר שחלפה תקופת החסד בה ניתנה לחייב אפשרות לשלם חובו מבלי שינקטו נגדו הליכי גביה, והחוב לא שולם, ניתן להתחיל במערכה נגד החייב – ביצוע הליכי הגביה.

ישנם הליכי גביה שונים בהם ניתן לנקוט כלפי חייבים שונים, אך דבר אחד משותף לביצועם – יפה שעה אחת קודם.

 

במקרה אחד השתהה זוכה בגביית חוב מחברה בקשיים, לנוכח הבטחות והפצרות של מנהל הכספים באותה החברה חייבת ותחת הלך מחשבה שהנה החייבת לעמוד על רגליה. רק משנותקו הטלפונים למשרדי החברה, נתן הזוכה אור ירוק לביצוע הליכי גביה כנגד החברה. לאחר כחודש ימים בהם בוצעו הליכי גביה קדחתניים, ערב העברת הכספים לתיק ההוצאה לפועל שנפתחו כנגד החברה, מונו מפרקים לחייבת [כלומר שהחברה נכנסה להליך פירוק שהינו למעשה פשיטת רגל של חברה] כך שמאותו הרגע נסגר הגולל על אפשרות גביית החוב. אותם הכספים שהיו בדרכם לתיק ההוצאה לפועל ולכיסו של הנושה, שהיה בלתי מובטח [כלומר ללא ערבון כלשהו לתשלום החוב], "שינו כיוון" לכיסם של הבנקים, שהיו נושים מובטחים של החברה, בערבויות ובשעבודים. למרבה הצער אי גביית החוב מהחברה היווה מכה אנושה לנושה, שהביאה תוך זמן קצר גם לקריסתו הכלכלית. אכן יפה שעה אחת קודם –  במקרה הנ"ל באם היו הליכי הגביה מתחילים זמן קצר קודם למועד בו החלו, סביר שהיה עולה בידי הנושה להציל רוב, אם לא מלוא, סכום החוב.

 

להלן חלק מהליכי הגביה בהם ניתן לנקוט כנגד החייב

עיקול צד ג'

אחד מהליכי הגביה היעילים הינו הליך עיקול נכסים המצויים בידי צד ג'. כשמו כן הוא – עיקול הכספים הנמצאים אצל צד ג' הקשור לחייב – בנקים בהם מנהל החייב חשבונות בנק או חסכונות, מעסיק המשלם לחייב משכורת, לקוח של החייב המחזיק תמורה כספית המגיעה לחייב, חב' ביטוח בה מבוטח החייב וכד'.  במידה ו"נתפסו" כספים אצל צד ג' יועברו אלו בסופו של דבר ללשכת ההוצאה לפועל לכיסוי חובו של החייב.

עיקול ותפיסת נכסים

הליך עיקול ותפיסת נכסים ברוב המקרים נוגע לתפיסת רכבו של החייב, אולם עיקול ותפיסה יכול להתבצע כנגד כל נכס של החייב, כיד הדמיון הטובה.

במקרה מסוים עוקלו ונתפסו חיות המשק של חייב, במקרה אחר מכונות וציודו במקרה נוסף עוקלו ונתפסה משאית הסמי-טריילר של החייב, אף שהייתה רשומה על שם אימו בת ה-87 שמעולם לא הוציאה רישיון נהיגה.

הליך עיקול ותפיסה כאשר הוא מבוצע כראוי הינו אמצעי לחץ מאין כמוהו וברוב המקרים, עם שימת ידו של המעקל על הנכס בכוונה לתפסו, "מצליח" החייב לגייס סכום כסף ראשוני למנוע השלמת ההליך וסר מיידית לחתימת הסכם המבטיח את המשך תשלום החוב עד תומו.

 

 

לא בכל המקרים ישנה אפשרות ריאלית לגבות חוב. במקרים מסוימים, לחייב חובות עתק והוא פונה להליכי פשיטת רגל, מה שמותיר את נושיו עם ידיהם על ראשם ומבלי כל אפשרות לגבות את חובם. במקרים מסוימים החייבת הינה חברה בע"מ, שעצם קריסתה הכלכלית הינה למעשה מותה מבלי להשאיר אחריה "ירושה" ממנה לניתן לפרוע חובות.

יחד עם זאת, לא בכל המקרים המתוארים לעיל, כאשר חייב פושט רגל או כאשר החייבת הינה חברה בע"מ שקרסה כלכלית, נסגר הגולל על גביית החוב. ישנם מקרים בהם מתגלה כי החייב, שחובותיו הביאו אותו להיות פושט הרגל, אינו חסר כל כפי שהוא מציג עצמו ולמעשה הינו בעל ממון לא מבוטל. ישנם מקרים בהם הבטחות שניתנו על ידי בעלי המניות של חברה או מנהליה, כמו גם פעולות שביצעו אלו שלא בתום לב, יביאו לחיובם במלוא סכום החוב.

 

הדברים המובאים לעיל, הינם כמובן, רק על קצה קצהו של המזלג. גביה וביצוע הליכי הוצאה לפועל הינו מקצוע לכל דבר וכמו בכל מקצוע הניסיון עושה את ההבדל.

משרדנו מתמחה בביצוע גביה והוצאה לפועל. אם בידיכם פסק דין או המחאות שלא שולמו, כמו גם חייבם לכם כספים ויש על כך ראיות חתומות בכתב, פנו אלינו בהקדם לצורך ביצוע הגביה.